Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Flóratéka Kertészet Kft.

Székhely: 2200 Monor, Ceglédi út 16.

Cégjegyzékszám: 13-09-158587

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság – a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Flóratéka Kertészet Kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Flóratéka Kertészet Kft, 2200 Monor, Ceglédi út 16. vagy írjon a florateka@florateka.hu e-mail címre.

AdatkezelőFelelősségi körök
Flóratéka Kertészet Kft.Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Flóratéka Kertészet Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Tárhely szolgáltató: C-Host Kft. – Nethely.hu: 1115 Budapest, Halmi utca 29.,info@nethely.hu – adatvédelmi nyilatkozat
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása -Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Flóratéka Kertészet Kft. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldalon csak technikailag szükséges cookie-kat használunk, ezen adatok anonimizálva jelennek meg, beazonosítható adatot nem tartalmaznak.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://www.florateka.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Flóratéka Kertészet Kft. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

Muskátli gondozása

útmutató letöltése 

Mottó: "Nem elég, hogy a rászánt pénzt kiadd érte, kipipáld a rubrikát, hogy ezen is túl vagyok, - ültess inkább kevesebbet, de az legyen minőségi edény, talaj, növény, tápoldat!"

Ültetés

A kereskedelemben kapható muskátli földek zsákba csomagolva kaphatók, tulajdonképpen zsákbamacskát vásároltunk.  

Némi garanciát ad, ha márkás földet vásárolunk. Duplájába kerül, de a sikerélmény egyik alapfeltétele a jó talaj. 

Ha nincs benne tartós műtrágya, 100 literhez keverhetünk 20 dkg Osmocotot, vagy más lassan lebomló műtrágyát.

Mi a képeken látható balkonba, edénybe ültetett muskátlikat ,,Stender” német cég talajába ültettük, amelyben tartós műtrágya is volt.  

Második, ami nagyon fontos, az ültető edény öblössége. Tehát a mélysége és a szélessége. Muskátlit nem érdemes 15x15 cm-nél kisebb edénybe ültetni. 

Hová, mit ültessünk

Erkélyládába, ampolnába, villanyoszlopra szimplavirágú (tiroli), vagy teltvirágú futómuskátlikat, kőedénybe, kertbe zonale (álló) muskátlit. Szekérre stb. középre állót, szélekre futómuskátlit.

Tőtávolság

A nálunk kapható dupla töves futót 20 cm-re, ha egytöveset vettünk, 12-15 cm távolságra ültessük.

Álló (zonale) muskátlit 25 cm-nél sűrűbbre ne ültessünk!

Ültetési mélység

Ne ültessük mélyebbre, mint ahogy volt a cserépben. 

A láda legyen színültig, néhány öntözés után tömörödik annyit, hogy pár centi víztér kialakul a tetején. 

Ha 2-3 centinél többet süpped a talaj, pótoljuk!

Futó muskátlit kifelé megdöntve, a futás irányát megadva ültessük úgy, hogy az ágak támaszkodjanak a láda széléhez. 

Ha éles a láda széle, húzzunk rá egy felvágott slagot, vagy PVC csövet, hogy az ágak ne törjenek meg a későbbi önsúlyuktól. 

Álló muskátlit ne döntsük meg!

Mikor ültessünk?

Márciusban csak akkor, ha előnevelési céllal pl. fűthető hobbi hajtatóházban,

vagy déli tájolású fagymentes üvegverandán tudjuk elhelyezni. Szabadba ápr. 10 előtt nem ajánlott. 

Még akkor is figyeljük az időjárás előrejelzést. Éjszakai 2-3oC foknál sem fejlődik a növény. 

Ne próbáljuk becsapni a természetet!

Öntözés

Még kicsi a növény ritkábban, nagy lombnál sűrűbben öntözzünk. 

Borús időben napokig is kibírja, száraz melegben, akár napi kétszer is kell a nagy lombúakat. 

Tájolást is figyelembe kell venni. Déli oldalon (itt lehet igazán szép a növény) sűrűbben, északon elég a ritkább öntözés.

Panzióknál, vagy ha elfoglaltak vagyunk, ajánlatos kiépíteni egy automata csepegtető rendszert.

Tápoldatozás

Ha sovány a talajunk az a baj. Nagyobb baj az, ha túltápozzuk. Mérőeszköz nélkül csak a több éves tapasztalatunkra hagyatkozhatunk. 

Tartsuk be a muskátli tápos flakonon feltüntetett keverési útmutatót. 

Eleinte heti egyszer, nagyobb növénynél lehet heti kétszer tápoldatozni. Sovány földben lassan, sápadtan fejlődik a növény, kevés virágot hoz. 

Túlsózott talajnál fürtönként 8-10 virág helyett előbb 5-6-ot, ha tovább túltápozzuk 2-3-at, később nem is hoz virágot a növény, a levelek eleven zöld helyett ,,szürkülnek”. Ilyenkor tiszta vízzel 3-4-szer mossuk át a talajt úgy, hogy a láda alján bőven folyjon ki a víz. 

Néhány hét múlva új hajszálgyökér fejlődik, és a növény regenerálódik.

Itt lehet megemlíteni, hogy ha a megvásárolt muskátliföld nátriumklorid (konyhasó) tartalma magas, ehhez hozzáadjuk a pétisó-kálisó tartalmú muskátlitápunkat, garantáltan túlsózzuk a talajt.

Ha egy nagy eső kimosta a talajunkat, eső nagyságától függően egymás után 2-3 alkalommal tegyünk tápot az öntözővízbe.

Növényvédelem

Lehetőleg megbízható kertészettől, kereskedőtől vásároljunk, ahol komolyan veszik a növényvédelmet, ahol garanciát vállalnak az egészséges, kártevőmentes növényekért.  

Az egészséges növények is elfertőződhetnek a nyár folyamán; leggyakrabban szívó-rágó kártevők (tripsz, atka, levéltetű, nyár vége felé bagolylepke hernyó) okoznak gondot.

Ne várjuk meg, amíg a kártételt észleljük, legjobb, ha megelőzés szerűen védekezünk kb. 3-szor. Kérdezze meg gazdaboltosát, milyen kis kiszerelésű összeállítást tud ajánlani a fenti kártevők ellen. Keverjen hozzá gombabetegség ellen, alternaria-peronoszpóra elleni szert is levélbetegségek ellen.

Lisztharmatra nem érzékeny a muskátli.

Figyeljük a leveleket. Ha elkezd foltosodni, sodródni, varasodni, vegyünk egy nagyítót, vizsgáljuk a levél fonákját nagy valószínűséggel megtaláljuk a fenti szívókártevők valamelyikét.

Figyelem! A muskátli ödéma tünetei nagyon hasonlítanak a szívókártevők okozta károkhoz. Az ödéma (vízkórság) élettani betegség, ami túlöntözés esetén jelentkezik. Főleg a futó muskátlit érinti. Levél fonákon barna parás foltok jelennek meg, elsősorban az idősebb leveleken. Növényházban szinte kivédhetetlen.